Obecné informace

Městská knihovna Náchod o.p.s. je na základě smlouvy se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové pověřena výkonem regionální funkce na Náchodsku, a to v souladu s knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., a Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkci knihoven a jejich koordinaci na území ČR ze dne 12.01.2005. Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které jsou poskytovány menším městským a především obecním knihovnám v příslušném kraji.

Oddělení regionálních funkcí náchodské knihovny zajišťuje tyto služby:

  • tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace a distribuce
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
  • statistika knihovnických činností, pomoc při administraci webových stránek knihoven
                              

Pro více informací můžete nahlédnout do příručky Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu - metodický pokyn Ministrestva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Standard pro dobrý knihovní fond - metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky.

Kontakt:

Bc. Adéla Vlachová    mail icon vlachova@mknachod.cz

phone icon   491 423 338, 778 487 438